Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Στο ΕΣΠΑ η «Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας»

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) το έργο «Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προχώρησε στην ένταξη του συγκεκριμένου έργου μόλις έλαβε και την απάντηση που είχε ζητήσει από την εδική γραμματέα Ευρωπαϊκών πόρων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία «κρίνεται σκόπιμο οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις εξοπλισμού για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσουν κανονικά». Άλλωστε η συγκεκριμένη πρόταση είχε αξιολογηθεί θετικά από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είχε ετοιμότητα ένταξης.

Το έργο με τελικό δικαιούχο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας είναι προϋπολογισμού 4.021.962,94 ευρώ και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό εργαστηρίων που θα υποστηρίζουν  τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες των τμημάτων (όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου), και θα συμβάλλουν κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών των τμημάτων του Τ.Ε.Ι.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τα Εκσυγχρονισμένα Εργαστήρια πρόκειται να είναι:

  • Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων
  • Εργαστηριακή υποστήριξη συγκεκριμένων μαθημάτων
  • Έκδοση επιστημονικών περιοδικών, working papers κλπ
  • Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια, περιοδικά κλπ
  • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κλπ
  • Πρωτοβουλίες ανάπτυξης και προώθησης του γνωστικού αντικειμένου τους