Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη Φλώρινα

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού Πάρκου» στο Δήμο Φλώρινας ενέκρινε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές στρέφονται σε επενδύσεις αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 52,67 ΜWp, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης) στη θέση «Κολχική» του Δήμου Φλώρινας, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία ««EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.», της οποίας βασικός μέτοχος είναι η εταιρεία «ΕDF EN GREECE A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η λειτουργία του ως ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, αξιοποιώντας το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής και η υλοποίησή του θα συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και στην Εθνική Οικονομία.