Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Χρηματοδότηση Δασικών Υπηρεσιών από το Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδότηση συνολικής πίστωσης 3.000.000,00 € εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2012».

Αναφορικά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται είκοσι εννέα (29) έργα, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (363.000,00 €) και θα υλοποιηθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στην Ήπειρο θα υλοποιηθούν δεκατέσσερα (14) έργα συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (206.000,00 €) και στη Δυτική Μακεδονία δεκαπέντε (15) έργα συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (157.000,00 €). Αναλυτικότερα ανά Δασική Υπηρεσία κατανέμονται ως εξής :

1)Δ/νση Δασών Άρτας : 33.000,00 € (ένα έργο)

2)Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας : 25.000,00 € (ένα έργο)

3)Δ/νση Δασών Πρέβεζας : 30.000,00 € (τέσσερα έργα)

4)Δασαρχείο Ιωαννίνων : 48.000,00 € (ένα έργο)

5)Δασαρχείο Κόνιτσας : 40.000,00 € (τέσσερα έργα)

6)Δασαρχείο Μετσόβου : 30.000,00 € (τρία έργα)

7)Δασαρχείο Κοζάνης : 25.000,00 (τρία έργα)

8)Δασαρχείο Τσοτυλίου : 12.000,00 (τρία έργα)

9)Δ/νση Δασών Γρεβενών : 50.000,00 ( δύο έργα)

10)Δ/νση Δασών Καστοριάς : 50.000,00 (έξι έργα)

11)Δ/νση Δασών Φλώρινας : 20.000,00 (ένα έργο)

Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν κυρίως σε βελτιώσεις – συντηρήσεις δασικών οδικών δικτύων δημοσίων δασών, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.

 

Πρόγραμμα Δασοπροστασίας για το έτος 2012

Παράλληλα ξεκινά το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του έτους 2012, από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που θα διαρκέσει από τις 01 Ιουνίου έως και τις 31-12-2012 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών, ώστε να είναι εφικτός ο άμεσος έλεγχος καταγγελιών και η δίωξη δασικών και αγρονομικών παραβάσεων, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και λοιπών δασικών ανομημάτων και η συστηματική εν γένει παρουσία των δασικών υπαλλήλων μέσα στα δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του δασικού πλούτου αλλά και των διενέξεων πολιτών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις οποίες παρατηρούνται και οι περισσότερες παράνομες πράξεις είναι αναγκαίος, για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων δασοπροστασίας που έχουν ανατεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία στις Δασικές Υπηρεσίες, αλλά και των αγροτικών παραβάσεων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης πρόληψης και αντιμετώπισης των ανωτέρω η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ ενίσχυσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το ποσό των 290.465,00 € με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δασικών μας Υπηρεσιών.

Σε συνάντηση που είχε η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα με στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών τόνισε ότι «Προκειμένου να ανταποκριθούν οι δασικές υπηρεσίες στα καθήκοντά τους απαιτείται η οργάνωση της λειτουργίας τους, η πλήρης αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους και η συνεργασία τους με όλους του εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τους Ο.Τ.Α., την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός δράσεων και οι διατιθέμενοι πόροι για τη δασική και αγροτική προστασία να αξιοποιούνται στο έπακρον».

Παράλληλα ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους να βρίσκονται σε επιφυλακή και επέστησε την προσοχή τους αναφορικά με την άμεση αντιμετώπιση καταγγελιών και διενέξεων πολιτών.