Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Μνημόνιο Συνεργασίας και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ», υπογράφηκε μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπέγραψε η Γενική Γραμματέας κ.Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα και εκ μέρους του Πανεπιστημίου η κ. Αικατερίνη Ψαρροπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στην πρόσκληση 47 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής που αφορά στον άξονα προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» - Κωδικός Προτεραιότητας 01 «Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €, ενώ ο αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν προβλέπεται να είναι πέντε (5)και η κάλυψή τους θα γίνει με νέες προσλήψεις.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τόσο προς όφελος του Φορέα Χρήστη όσο και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέα και βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες.

Φορέας υποβολής της πρότασης θα είναι το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Φορέας Χρήστης η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.