Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα

Πρώτο το ΠΕΠ Ηπείρου

Το «ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006» είναι το πρώτο από τα Περιφερειακά και Τομεακά προγράμματα του Γ ΚΠΣ το οποίο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κλεισίματος.

Η ΕΔΑ Ηπείρου συνέταξε την Τελική Έκθεση Κλεισίματος και στις 22/9/10 υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Τελική Αίτηση Πληρωμής.

Με την ενέργεια αυτή θα εισρεύσουν στην χώρα μας τα υπόλοιπα 22,5εκ.ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.